Επισκεφτείτε μας

Γιατί να επιλέξω ΕΠΑ.Λ

Διότι έχω επιλογές

Αποκτώ Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου & Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4

Μπορώ να Εισαχθώ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μπορώ να Επανεγγραφώ στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση 2ης Ειδικότητας

Μπορώ να Εισαχθώ στη Γυμναστική Ακαδημία και σε Καλλιτεχνικά Τμήματα

Μπορώ Απευθείας να Ενταχθώ στην Αγορά Εργασίας.

Μπορώ να Συνεχίσω Σπουδές στα
Ι.Ε.Κ.

Μπορώ να Εισαχθώ στα Σώματα Ασφαλείας

Συχνές ερωτήσεις
Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στους αποφοίτους του Μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγείται:

 

  • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις

Και

  • Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τι Δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

 

  • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Φοίτηση στο προαιρετικό μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας που δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή ένταξη σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό τη εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματική εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο.
  • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), σε Σχολές και Τμήματα αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς αποφοίτησης μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων σε 4 μαθήματα της Γ΄ τάξης (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δυο μαθήματα ειδικότητας) καθώς και σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστικής και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού ποσοστού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας ειδικότητας και εν συνεχεία με εξετάσεις πιστοποίησης δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5.
  • Επανεγγραφή στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα που έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ Τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).
 Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ;

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, με στόχο την απόκτηση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

 

  • Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος

και

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι έντεκα (11) μήνες.

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για τους μαθητευόμενους.

Στους αποφοίτους του Μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών – τάξης Μαθητείας χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Επίσης χρήσιμες πληροφορίες προσφέρουν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.