Μεταλυκειακό έτος

Τάξη Μαθητείας

Tο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή που ακολουθείται προαιρετικά, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και απευθύνεται σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Εφόσον κάποιος το επιλέξει μετά τη φοίτηση στο ΕΠΑΛ και αφού περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, αποκτά δίπλωμα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας  έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

Α

Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο

Β

Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας

Διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα), εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Α

Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο

Διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα), εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Β

Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας

Συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260)  όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και  αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Νέα - Ανακοινώσεις Μαθητείας

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας.